Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Tik pilietinio forumo partija

Skaitant Lietuvos pilietinio forumo ir jo politinio sparno bei įrankio – partijos – kūrimo strategiją gali kilti abejonė, ar tikrai verta vargti plėtojant forumą – iš pirmo žvilgsnio visai nebūtiną partijai steigti sambūrį.

Iš tikrųjų forumas yra būtinas. Politinės partijos neatsiranda iš nieko ir nekybo ore. Jos yra piliečių kuriami dariniai, padedantys siekti jiems rūpimų tikslų. Todėl bet kokia skaidriai kuriama partija iš karto turi atskleisti, kieni steigiamas politinis darinys ji yra ir kokių tikslų ketina siekti. Šito neatskleidžianti „partija“ geriausiu atveju pasirodo esanti tik susiruošusių prie valdžios lovio apsukrių „sėkmės džentelmenų“ sambūrėlis. Blogiausiu – užkulisiuose tūnančių suinteresuotų, neretai nusikalstamų, grupuočių statytiniai ir jų viešai neįvardijamų tikslų įgyvendinimo įrankis. Taigi Lietuvos pilietinės ininiatyvos forumo dalyvavimas ir kontrolė yra absoliučiai būtina sąlyga, kad pagaliau šalyje rastųsi demokratiška ir skaidri politinė jėga, o ne dar vienas partijos etikete pasidabinęs klanas. Steigiantis jo tikslus turinčią padėti įgyvendinti piliečių realiai kontroliuojamą partiją forumas vadovaujasi šitokia savo būsimosios veiklos vizija ir partijos kūrimo strategijos koncepcija. Pagrindiniai jos principai yra šie:

a) Skaidriai ir demokratiškai – viešai įvardijant iniciatorius – kuriama visuomenei
atskaitinga ir jos kontroliuojama partija, o ne anonimiškų veikėjų užkulisiuose lipdomas ir iš ten tampomas už virvučių partijos etikete besidangstantis neįvardytiems šeimininkams tarnaujantis darinys;

b) Partija siekia įgyvendinti Lietuvai iš esmės atsinaujinti ir išlikti gyvybiškai svarbias reformas, o ne aptarnauti ją savo poreikiams patenkinti įsteigusių suinteresuotų grupuočių interesus;

c) Partija neremia jokių politikų tik kaip asmenų, arba „savaiminių vertybių“, o tik jų vykdomą politiką; kiek ši politika atitinka Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo atstovaujamą šalies raidos viziją, tiek jos vykdytojai gali būti remiami bei gerbiami ir kaip asmenys;

d) Kuriant partiją iniciatyva turi priklausyti ir jos branduolį privalo sudaryti savo ankstesne veikla ir nuveiktais darbais jau įrodę ištikimybę ir/arba nuoširdžiai pasiryžę dirbti Lietuvai sąžiningi ir patriotiški piliečiai; partija negali ir jai nebus leista tapti jos kūrimui nieko negalinčių duoti, besišliejančių tik iš savanaudiškų paskatų, velkančių neatsikratomą nomenklatūrinės praeities ir įpročių šleifą, abejotinos reputacijos išverstakūrių partinių karjeristų bei politinių perėjūnų klanu.

Šiais principais būtų pajėgi vadovautis tik iš pilietinės visuomenės ,,apačių“ kilusi ir jų steigiama bei kontroliuojama politinė partija.

Norinčius įsitraukti į Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo veiklą arba tapti steigiamos partijos kūrėjais prašau rašyti adresu:info@pilieciai.lt

Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo ir politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Š. m. birželio 29 d. Saldutiškyje vyko Tautos forumo ir Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ (VRK) narių susirinkimas. Buvo aptarti dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose rezultatai. Nutarta naujais būdais ir formomis tęsti VRK veiklą toliau buriant platų visuomeninį-politinį patriotiškų piliečių forumą. Jo sukūrimas yra vienintelis teikiantis vilčių būdas toliau sutelktai spręsti gyvybiškai svarbų uždavinį – ES krizės ir galimos griūties akivaizdoje išsaugoti lietuvių tautą ir valstybę. Rinkimams į EP stengėmės sukurti reprezentatyvų ir autoritetingą rinkimų komitetą. Tik šitoks komitetas galėjo įkūnyti ir simboliškai įprasminti pamatinę mėginamos įgyvendinti politinės vizijos idėją, jog už Lietuvos išlikimą kritiniais jos istorijos momentais buvo kovojama sutelkus visas patriotines tautos jėgas.

Komiteto veikla ne tik nenuvylė, bet net pranoko lūkesčius. Kiek pavėluotas apsisprendimas dalyvauti EP rinkimuose, sisteminės žiniasklaidos organizuota informacinė blokada, riboti ištekliai ir kai kurios taktinės klaidos lėmė, kad mūsų sąrašui nepavyko įveikti 5% rinkiminio barjero ir iškovoti vietą Europos parlamente. Tačiau gauta ne tik daugiau nei 40 tūkst. idėją susigrąžinti valstybę tinkamai įvertinusių ir parėmusių piliečių balsų. Komiteto narių visuomeninis svoris ir moralinis autoritetas leido jam tapti pirmuoju per visą atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį tautiškos visuomenės dalies sambūriu, su kuriuo neįstengė susidoroti globalistiškai orientuota ir griežtai antilietuviška šalies valdžia, nomenklatūriniai politiniai sluoksniai ir jiems tarnaujanti sisteminė žiniaskalaida. Pastangos kurti Komiteto, kaip tariamai mažos ir nereikšmingos „nacionalistų marginalų“ grupelės, įvaizdį žlugo, viešojoje erdvėje „ne iš gero gyvenimo“ vengta atvirai pulti mūsų rinkimų sąrašą.

Rinkimų į EP kampanijos metu buvo atlikti dideli ir svarbūs parengiamieji darbai ruošiant dirvą tautiniam ir valstybiniam atgimimui, taip pat sukurtas tvirtas politinis pagrindas jiems tęsti ir plėtoti. Ryškiai išsiskyrusi iš kitų, mūsų Komiteto rinkimų programa padėjo ne tik priminti visuomenei apie Lietuvai kylančias geopolitines ir saugumo grėsmes. Ji tapo realia pasirinkimo alternatyva tiems piliečiams, kurie nenori ir nesutinka susitaikyti su spartėjančiu ir katastrofišką mastą įgijusiu Tautos nykimu bei valstybės irimu. Rinkimų rezultatai politiškai svarbūs tuo, legitimavo pačią valstybės susigrąžinimo ir Lietuvos išlikimo idėją. Jie duoda tvirtą pagrindą teigti, kad tai yra gyvybinga ir visuomenei aktuali bei jos remiama idėja, o ne saujelės „nacionalistinių marginalų“ fantazija, kaip kad mėgino ir vis dar norėtų įrodinėti „globalios Lietuvos“ ideologinės vizijos šalininkai ir gynėjai.

Gilėjanti ES krizė įpareigoja tęsti ir plėtoti jau nuveiktus darbus pritaikant EP rinkimams sukurtą politinio veikimo strategiją besikeičiančioms sąlygoms. Būtina išsaugoti mūsų rinkiminio komiteto įdirbį ir kūrybingai išnaudoti jo turimą moralinį bei politinį autoritetą Lietuvos labui. Kadangi teisiškai Komitetas jau neegzistuoja, kviečiu jo narius, mūsų rinkimų kampanijos savanorius ir rėmėjus, visus Lietuvos ateitimi ir likimu besirūpinančius piliečius telktis į Saldutiškyje numatytą steigti patriotišką visuomeninį-politinį judėjimą – pilietinės iniciatyvos forumą ,,Už kovos 11-osios Lietuvą“. Tokio judėjimo (komiteto) nariais būtų ne tik Tautos Forumo dalyviai. Jam galėtų priklausyti visi politiškai sąmoningi ir aktyvūs piliečiai, suprantantys, kad kuo greičiau turi būti pradėtas gyvybiškai būtinas Lietuvai išsaugoti valstybės atsinaujinimas įgyvendinant esmines svarbiausių jos gyvenimo sričių pertvarkas.

Pagrindinės reformų kryptys ir tikslai turėtų būti šie:

– Asmens ugdymo ir švietimo bei teisinėmis priemonėmis stabdyti sąmoningai vykdomą visuomenės demoralizavimą ir masinę antivalstybinę propagandą ir nuosekliai įgyvendinti kryptingą ir ilgalaikę valstybinę tautinės, istorinės ir pilietinės sąmonės gaivinimo ir plėtros politiką;

– Atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdžius esminę politinės ir rinkimų sistemos reformą realiai įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą;

– Smarkiai sumažinti Tautos vienybę ir valstybingumo pagrindus griaunančią ekonominę ir socialinę  atskirtį šalyje – įgyvendinti esmines ekonomikos bei socialinės rūpybos srities reformas.

Savaime suprantama, kad įgyvendinti tokias reformas įmanoma tik dalyvaujant valstybės valdyme ir turint galimybę daryti įtaką Lietuvos ateitį nulemsiantiems sprendimams. Todėl neišvengiamai tektų dalyvauti Seimo rinkimuose. Kadangi Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymas neleidžia juose dalyvauti visuomeniniams-politiniams sambūriams, prireiks sukurti politinio veikimo įrankį – judėjimo programą ir tikslus padėsiantį įgyvendinti rinkiminį sąrašą. Formaliai jis turės būti laikomas politine partija. Tačiau tai negali būti įprastinė siauro ideologinio profilio partija, apsiribojanti siekiu įgyvendinti jau ne kartą mėgintas įvykdyti dalines ir kosmetines, todėl nieko šalyje iš esmės nekeičiančias reformas. Yra būtina savo forma partinė, o programos politiniais tikslais ir turiniu viršpartinė (tradicines partines skirtis peržengianti), iš esmės sąjūdinio tipo partija. Tik šitoks susivienijimas pajėgtų spręsti visai visuomenei ir tautai svarbų uždavinį – įgyvendinti sisteminę ir kompleksinę valstybės atnaujinimo programą.

1990 m. atkurta moderni nacionalinė Lietuvos valstybė 2004 m. tapo ES nare ir įžengė į naują savo raidos tarpsnį. Ši narystė buvo naudinga ir reikalinga, tačiau 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo pradėtas siaurinti valstybių narių suverenitetas. Kitaip negu tokio siaurinimo nacionaliniams interesams daromą žalą suvokusios ir pradėjusios jam priešintis Vidurio Europos šalys, Lietuva ėjo priešingu keliu.  Sąjūdinio „Kovo 11-osios Respublikos“ politinio projekto ir jį grindžiusių idealų buvo atvirai išsižadėta 2012 m. patvirtinus Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Tai yra visiškai unikalus, neturintis analogo jokioje ES šalyje, dokumentas, kurį be išlygų galima laikyti ne tik etniškai, kalbiškai ir kultūriškai savitos lietuvių tautos, bet ir Lietuvos valstybės likvidavimo ideologine-politine programa. Strategijoje pirmą kartą  atvirai įvardijamas ir galutinis tikslas, turintis rodyti pasirinkto naujojo kelio kryptį – ,,globalios Lietuvos“ vizija.  Ištautinama ir išvalstybinama Lietuva privalo tapti „globalia Lietuva“. „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją pakeitė visiškai priešinga – ,,globalios Lietuvos“ vizija.

Šias vizijas skiria neperžengiama praraja ir jos yra visiškai nesutaikomos. „Globali Lietuva“ –prarandanti norą ir valią gyventi bei išlikti, savasties išsižadanti ir save griaunanti, susiruošusi visiems laikams išnykti iš pasaulio politinio žemėlapio ir istorijos Lietuva. „Kovo 11-osios Lietuva“ – savo vietą pasaulyje ir istorijoje valingai teigianti ir ginanti, savo kūrybines galias ugdanti ir išskleidžianti, siekianti išlikti amžiams Lietuva. Tokia Lietuva – aiškiai suvokianti savąją civilizacinę ir geopolitinę vakarietišką tapatybę šalis, laikanti save ir siekianti būti visaverte bei lygiateise transatlantinės Vakarų pasaulio bendrijos nare.

Pavadinimas „už Kovo 11-osios Lietuvą“ kol kas yra sąlygiškas ir gali būti tikslinamas. Tačiau jis nurodo svarbiausią kuriamo judėjimo ir partijos tikslą – atgaivinti sąjūdinę valstybės viziją ir siekti pasikeitusiomis sąlygomis įgyvendinti ja grindžiamus suverenios, demokratinės, laisvos ir teisingos Respublikos idealus.

Tautos Forumo ir VRK veiklą tęsiantis pilietinės iniciatyvos forumas turėtų tapti tokiu pat jo siekius turinčios politiškai įgyvendinti partijos steigėju ir rėmėju, kokiu buvo rinkimų sąrašą į EP suformavęs ir iškėlęs visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ Partija rinkimuose turėtų reprezentuoti forumo siūlomą „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją – Lietuvą padėsiančią išsaugoti visuomenės ir valstybės ilgalaikės raidos viziją bei ją įgyvendinti leidžiančią politinę programą. „Kovo 11-osios Lietuvos“ vizija privalo tapti dalykiška ir realia alternatyva pragaištingam „globalios Lietuvos“ projektui. Kaip ir buvęs rinkiminis komitetas, nacionalinis pilietinės iniciatyvos forumas „Už Kovo 11-osios Lietuvą“ turėtų kontroliuoti ir vertinti Seimo rinkimuose paremtų bei įsipareigojusių reprezentuoti ir įgyvendinti jo iškeltus tikslus partijos narių veiklą.

Partija gali būti sukurta dviem būdais. Paprasčiausias ir lengviausias kelias būtų pertvarkyti kurią nors iš jau veikiančių nesisteminių politinių partijų, pritaikant jos programą esamoms sąlygoms ir įsitraukiant į jos veiklą naujiems nariams. Kitas kelias – steigti naują partiją. Kol kas abu keliai yra atviri ir svarstytini, tad pirmiausia reikėtų nuspręsti, kuris iš jų paprastesnis, lengvesnis ir greitesnis.

Norintys aktyviau įsitraukti į politinę veiklą Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo nariai galės tapti ir steigiamos politinės-rinkiminės partijos nariais.

Šitaip bendrais bruožais atrodytų pilietinės iniciatyvos forumo ir jo pagrindu steigiamos politinės partijos kūrimo gairės. Be abejo, jas prireiks tobulinti ir tikslinti.

Nuoširdžiai kviečiu tapti mūsų rinkiminio komiteto tęsiniu tapsiančio naujo pilietinės iniciatyvos forumo nariu-steigėju, o jeigu pageidautumėte –  ir kuriamos politinės partijos nariu.

Related posts